Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. Mét khối

Lý thuyết về thể tích của một hình, xăng-ti-mét khối, đề- xi-mét khối, mét khối môn toán lớp 5 với nhiều dạng bài cùng phương pháp giải kèm bài tập vận dụng
(362) 1207 02/08/2022

1. Thể tích của một hình

2. Xăng-ti-mét khối. Đề- xi-mét khối. Mét khối

Để đo thể tích người ta có thể dùng những đơn vị: xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối, mét khối.

Nhận xét:

- Mỗi đơn vị đo thể tích gấp \(1000\) lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

- Mỗi đơn vị đo thể tích bằng \(\dfrac{1}{{1000}}\) đơn vị bé hơn tiếp liền.

(362) 1207 02/08/2022