Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Lý thuyết về nhân một số thập phân với một số tự nhiên môn toán lớp 5 với nhiều dạng bài cùng phương pháp giải kèm bài tập vận dụng
(377) 1255 02/08/2022

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Quy tắc: Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:

- Nhân như nhân các số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính:   \(3,18 \times 4\)

Bài giải

Ta đặt tính rồi làm như sau:

Vậy: \(3,18 \times 4 = 12,72\).

Ví dụ 2: Đặt tính rồi tính:  \(12,6 \times 15\)

Bài giải

Ta đặt tính rồi làm như sau:

Vậy: \(12,6 \times 15 = 189\).

(377) 1255 02/08/2022