Soạn văn 7 - CTST

Bài 1: Tiếng nói của vạn vật

Bài 2: Bài học cuộc sống (Truyện ngụ ngôn)