Ôn tập về phép nhân

Lý thuyết về ôn tập về phép nhân môn toán lớp 5 với nhiều dạng bài cùng phương pháp giải kèm bài tập vận dụng
(362) 1206 02/08/2022

Ôn tập về phép nhân

Phép nhân các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau:

- Tính chất giao hoán:                         \(a \times b = b \times a\)

- Tính chất kết hợp:                            \((a \times b) \times c = a \times (b \times c)\)

- Nhân một số với một tổng:               \((a + b) \times c = a \times c + b \times c\)

- Phép nhân có thừa số bằng \(1\):         \(1 \times a = a \times 1 = a\)

- Phép nhân có thừa số bằng \(0\):         \(0 \times a = a \times 0 = 0\)

(362) 1206 02/08/2022