Phương trình đường thẳng Oxy – Nguyễn Bảo Vương

Tài liệu gồm 24 trang do thầy Nguyễn Bảo Vương biên soạn trình bày lý thuyết, dạng toán và bài tập tự luận, trắc nghiệm chủ đề phương trình đường thẳng trong chương trình Hình học 10 chương 3 - Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Oxy
(356) 1185 30/09/2022

Tài liệu gồm 70 trang do thầy Nguyễn Bảo Vương biên soạn trình bày lý thuyết, dạng toán và bài tập tự luận, trắc nghiệm chủ đề phương trình đường thẳng trong chương trình Hình học 10 chương 3 (Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Oxy). Các bài tập có đáp án và hướng dẫn giải.

Nội dung tài liệu:
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Vectơ pháp tuyến và phương trình tổng quát của đường thẳng
2. Vectơ chỉ phương và phương trình tham số của đường thẳng
3. Vị trí tương đối của hai đường thẳng
[ads]
B. CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
Dạng 1: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng
Dạng 2: Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng
Dạng 3: Xét vị trí tương đối của hai đường
Dạng 4. Xác định tọa độ điểm thuộc đường thẳng


(356) 1185 30/09/2022