Bài tập tự luận và trắc nghiệm hệ trục tọa độ trong mặt phẳng – Lê Bá Bảo

Tài liệu gồm 19 trang viết về chủ đề hệ trục tọa độ trong mặt phẳng thuộc chương 3 Hình học lớp 10
(351) 1170 30/09/2022

Tài liệu gồm 19 trang viết về chủ đề hệ trục tọa độ trong mặt phẳng thuộc chương 3 Hình học lớp 10. Nội dung tài liệu gồm các phần sau:

I. LÝ THUYẾT
1. Trục tọa độ
+ Trục tọa độ
+ Tọa độ của vectơ và của điểm trên trục
+ Độ dài đại số của vectơ trên trục
2. Hệ trục tọa độ
[ads]
+ Hệ trục tọa độ
+ Tọa độ của vectơ đối với hệ trục tọa độ
+ Tọa độ của một điểm đối với hệ trục tọa độ
II. BÀI TẬP TỰ LUẬN
III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM


(351) 1170 30/09/2022