Công thức tính sự dịch chuyển của Riboxom trên ARN thông tin

(412) 1372 27/04/2023

    Là độ dài mARN mà riboxom chuyển dịch được trong 1 giây.
   - Có thể tính vận tốc trượt bằng cách cia chiều dài mARN cho thời gian riboxom trượt từ đầu nọ đến đầu kia. (trượt hết Marn )

\(v= \dfrac{l}{t}(A^0/s)\)

      * Tốc độ giải mã của RB :
   - Là số axit amin của chuỗi polipeptit kéo dài trong 1 giây (số bộ ba được giải trong 1 giây ) = Số bộ ba mà RB trượt trong 1 giây .
   - Có thể tính bằng cách chia số bộ ba của mARN cho thời gian RB trượt hết mARN.

   Tốc độ giải mã = số bộ của mARN : t

(412) 1372 27/04/2023