Công thức tính số liên kết peptit

(416) 1385 27/04/2023

    - Số liên kết peptit hình thành = số phân tử \(H_2O\) tạo ra
   - Hai a amin nối nhau bằng 1 liên kết péptit , 3 a amin có 2 liên kết peptit ........chuỗi polipeptit có m là a amin thì số liên kết peptit là :

số liên kết peptit = m -1

(416) 1385 27/04/2023