Công thức tính số liên kết Hiđrô ; hóa trị Đ- P qua nhiều lần sao mã.

(388) 1294 27/04/2023

      a. Tổng số liên kết hidrô bị phá vỡ    

\(\sum H \ phá \ vỡ = K . H  \)

      b. Tổng số liên kết hoá trị hình thành :

  \(\sum HT \  hình\ thành =  K ( rN – 1) \)

(388) 1294 27/04/2023