Công thức tính số ARN vẫn chuyển( tARN)

(396) 1319 27/04/2023

   Trong quá trình tổng hợp protein, tARN nang axit amin đến giải mã. Mỗi lượt giải nã, tARN cung cấp 1 axit amin  \( \Rightarrow\) một phần tử ARN giải mã bao nhiêu lượt thì cung cấp bay nhiêu axit amin .
   Sự giải mã của tARN có thể không giống nhau : có loại giải mã 3 lần, có loại 2 lần, 1 lần .
 - Nếu có x phân tử giải mã 3 lần \( \Rightarrow\) số aado chúng cung cấp là 3x.

   y phân tử giải mã 2 lần \( \Rightarrow\) ... là 2 y .
   z phân tư’ giải mã 1 lần \( \Rightarrow\) ... là z
   -Vậy tổng số axit amin cần dùng là do các phân tử tARN vận chuyển 3 loại đó cung cấp \( \Rightarrow\) phương trình.

\(3x + 2y + z = \sum \) aa tự do cần dùng

(396) 1319 27/04/2023